94-08-14 Tin Angel
Philadelphia, Pennsylvania, America
Unverified
Setlist:
Notes:
Peyote Radio Theater tour, with band.